Poučenie o ochrane osobných údajov

Vydavateľstvo MATYS, s. r. o., so sídlom: Starhradská 8, 851 05 Bratislava, IČO: 35 709 791, zapísané v Obchodom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 13936/B, e-mail: matys@matys.sk, telefónne číslo: +421 910 316 686 (ďalej len „Prevádzkovateľ“) spracúva o nasledujúcich dotknutých osobách nižšie uvedené osobné údaje:

Kupujúci:

 • meno a priezvisko – ide o údaj, ktorý je kupujúci povinný poskytnúť na účel uzavretia zmluvy,
 • obchodné meno /názov, sídlo/ miesto podnikania, IČO, DIČ, ak kupujúcim je fyzická osoba podnikateľ alebo právnická osoba – ide o údaje, ktoré je kupujúci povinný poskytnúť na účel uzavretia zmluvy s fyzickou osobou – podnikateľom alebo právnickou osobou,
 • e-mailová adresa – ide o údaj, ktorý je kupujúci povinný poskytnúť na účel uzavretia zmluvy,
 • doručovacia adresa – ide o údaj, ktorý je kupujúci povinný poskytnúť na účel uzavretia a splnenia zmluvy, ak zvolí spôsob doručenia objednaného tovaru kuriérom,
 • telefónne číslo – ide o údaj, ktorý je kupujúci povinný poskytnúť na účel uzavretia a plnenia zmluvy,
 • údaje o objednanom tovare, čísle objednávky, kúpnej cene a spôsobe dopravy – spracovanie týchto údajov je nevyhnutné na uzavretie a splnenie zmluvy,
 • prihlasovacie meno a heslo k účtu, ak si kupujúci zriadi účet; Zriadenie účtu je dobrovoľné a účet slúži na uľahčenie vytvárania a správu objednávok.

Neposkytnutím vyššie uvedených povinných údajov nedôjde k prijatiu objednávky a uzavretiu zmluvy. Následkom poskytnutia nesprávnych vyššie uvedených údajov môžu byť Prevádzkovateľom nezapríčinené chyby pri vybavovaní objednávky (napr. zaslanie potvrdenia objednávky na inú e-mailovú adresu, vystavenie faktúry nesprávnej osobe, zaslanie objednávky na nesprávnu adresu). Ak kupujúci uvedením nesprávnych údajov uvedie Prevádzkovateľ do omylu, môže to mať za následok neplatnosť zmluvy. Ak kupujúci spôsobí uvedením nesprávnych údajov Prevádzkovateľovi škodu alebo inú ujmu, môže podľa okolností Prevádzkovateľ požadovať ich náhradu alebo nápravu od kupujúceho.

Osoba, ktorá kontaktuje Prevádzkovateľa cez kontaktný formulár:

 • meno a priezvisko – ide o nepovinný údaj, ktorý dotknutá osoba môže ale nemusí poskytnúť na účel vybavenia jej dopytu; v prípade neposkytnutia mena a priezviska Prevádzkovateľ nemusí vedieť spojiť dopyt s konkrétnym účtom alebo objednávkou,
 • telefónne číslo – ide o nepovinný údaj, ktorý dotknutá osoba môže, ale nemusí poskytnúť na účel vybavenia jej dopytu; v prípade neposkytnutia e-mailovej adresy ani telefónneho čísla Prevádzkovateľ nebude môcť dotknutú osobu informovať o spôsobe vybavenia jej dopytu,
 • e-mailová adresa – ide o nepovinný údaj, ktorý dotknutá osoba môže, ale nemusí poskytnúť na účel vybavenia jej dopytu; v prípade neposkytnutia e-mailovej adresy ani telefónneho čísla Prevádzkovateľ nebude môcť dotknutú osobu informovať o spôsobe vybavenia jej dopytu,
 • text správy – ide o nepovinný údaj, ktorý dotknutá osoba môže, ale nemusí poskytnúť na účel vybavenia jej dopytu.

Návštevník internetového portálu Prevádzkovateľa:

Predávajúci pri spracovaní osobných údajov postupuje v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (Všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „Všeobecné nariadenie“), Zákona č. 18/2018 o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o elektronických komunikáciách“) a Zákona č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o elektronickom obchode“).

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje:

Kupujúceho na účel:

 • uzavretia a plnenia zmluvy v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. b) Všeobecného nariadenia,
 • splnenia zákonnej povinnosti v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. c) Všeobecného nariadenia – najmä vedenia účtovníctva v súlade s príslušnými právnymi predpismi,
 • vytvorenia účtu so súhlasom kupujúceho na účel uľahčenia vytvárania a správy objednávok kupujúceho v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. a) Všeobecného nariadenia; informácie o poskytnutí súhlasu sú uvedené na konci v časti „SÚHLAS SO ZRIADENÍM ÚČTU“,
 • oprávnených záujmov Prevádzkovateľa v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. f) Všeobecného nariadenia – oprávneným záujmom Prevádzkovateľa je uplatňovanie prípadných nárokov zo zmluvy alebo súvisiacich so zmluvou voči kupujúcemu a prípadná obrana proti nárokom zo zmluvy alebo súvisiacich so zmluvou uplatnených kupujúcim voči Prevádzkovateľovi,
 • priameho marketingu tovarov a služieb (odosielanie newslettra alebo e-mailov o novinkách, zľavách, akciách so súhlasom kupujúceho a pod.) v súlade s § 62 ods. 2 a 3 Zákona o elektronických komunikáciách a § 4 Zákona o elektronickom obchode, a to vrátane vopred vyžiadanej komerčnej komunikácie elektronickou poštou; informácie o poskytnutí súhlasu sú uvedené na konci v časti „SÚHLAS SO ZASIELANÍM NEWSLETTRA“

Osoby, ktorá kontaktuje Prevádzkovateľa prostredníctvom kontaktného formulára zverejneného na stránke Prevádzkovateľa, na účel vybavenia dopytu dotknutej osoby v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. a) Všeobecného nariadenia. Informácie o poskytnutí súhlasu na spracovanie poskytnutých údajov sú uvedené na konci v časti „SÚHLAS SO SPRACOVANÍM DOPYTU“

Prevádzkovateľ osobné údaje dotknutých osôb nezverejňuje, ale na splnenie vyššie uvedených účelov spracúvania ich môže v nevyhnutnom rozsahu poskytnúť:

 • doručovateľovi objednaného tovaru,
 • poskytovateľovi služieb vedenia účtovníctva,
 • poskytovateľovi služieb webhostingu,
 • poskytovateľovi právnych služieb.

Osobné údaje dotknutých osôb Prevádzkovateľ spracúva na nasledujúci čas:

 • kým odpadnú všetky účely ich spracúvania,
 • v prípade údajov získaných dobrovoľne na základe súhlasu dotknutej osoby, najneskôr kým dotknutá osoba odvolá svoj súhlas,
 • v prípade osobných údajov spracúvaných v súvislosti s uzavretím a plnením zmluvy, najdlhšie kým uplynú príslušné záručné a premlčacie doby,
 • v prípade osobných údajov, ktoré sú súčasťou registratúrnych záznamov, v lehotách určených podľa zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach v znení neskorších predpisov, spravidla najdlhšie desať (10) rokov od splnenia zmluvy.

Dotknutá osoba má nasledujúce práva vo vzťahu k spracúvaným osobným údajom:

 • požiadať Prevádzkovateľa o prístup k jej osobným údajom, ktoré Prevádzkovateľ spracúva a o vydanie potvrdenia o tom, či Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje, ktoré sa ho týkajú v súlade s čl. 15 Všeobecného nariadenia
  Dotknutá osoba môže kontaktovať Prevádzkovateľa poštou na adrese: Vydavateľstvo MATYS, s.r.o. Starhradská 8, 851 01 Bratislava, e-mailom na matys@matys.sk, telefonicky na čísle: +421 910 316 686 alebo prostredníctvom kontaktného formulára na stránke: www.matys.sk. Dotknutá osoba, ktorá má zriadený účet na stránke Prevádzkovateľa, ďalej môže k svojim osobným údajom pristupovať aj po prihlásení sa do tohto účtu.
 • požiadať Prevádzkovateľa o opravu jej osobných údajov, ktoré sú chybné, resp. o doplnenie osobných údajov, ktoré sú neúplné, v súlade s čl. 16 Všeobecného nariadenia;
  Dotknutá osoba, ktorá má zriadený účet na stránke Prevádzkovateľa, ďalej môže svoje osobné údaje opraviť aj po prihlásení sa do tohto účtu.
 • požiadať Prevádzkovateľa o vymazanie osobných údajov, ak sú splnené podmienky podľa čl. 17 ods. 1 Všeobecného nariadenia, t. j. najmä ak:
  • osobné údaje už nie sú potrebné na účel, na ktorý sa získali,
  • došlo k odvolaniu súhlasu so spracovaním osobných údajov, ktoré sa spracúvajú na základe súhlasu,
  • sa osobné údaje spracúvajú nezákonne.
 • požiadať Prevádzkovateľa o obmedzenie spracúvania osobných údajov, v súlade s čl. 18 Všeobecného nariadenia, t. j. najmä ak:
  • namieta správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho Prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov,
  • sa osobné údaje spracúvajú nezákonne, ale Dotknutá nechce osobné údaje vymazať,
  • Prevádzkovateľ už osobné údaje nepotrebuje, ale Dotknutá osoba ich potrebuje na uplatnenie právneho nároku,
 • požiadať Prevádzkovateľa o prenos jej osobných údajov, ktoré poskytla Prevádzkovateľovi, a ktoré sa spracúvajú automatizovanými prostriedkami, v súlade s čl. 20 Všeobecného nariadenia,
 • namietať spracúvanie osobných údajov vykonávané na účel oprávnených záujmov Prevádzkovateľa z dôvodu týkajúceho sa konkrétnej situácie dotknutej osoby a na účel priameho marketingu, v súlade s čl. 21 Všeobecného nariadenia.
  Kým Prevádzkovateľ neposúdi závažnosť jeho oprávnených záujmov v porovnaní s oprávnenými záujmami dotknutej osoby, spracovanie osobných údajov obmedzí.
  Ak sa ukáže, že oprávnený záujem dotknutej osoby prevažuje, Prevádzkovateľ dotknuté osobné údaje vymaže, ak sa nespracúvajú na iný zákonný účel.
 • kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov, ktoré sa spracúvajú na základe súhlasu.
  Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.
 • podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov na Úrade na ochranu osobných údajov, so sídlom: Hraničná 12, 820 07 Bratislava, ak sa domnieva, že je priamo dotknutá na svojich právach podľa Všeobecného nariadenia.

Na podanú žiadosť alebo námietku odpovie Prevádzkovateľ do jedného (1) mesiaca od jej doručenia. V zložitých prípadoch môže Prevádzkovateľ lehotu predĺžiť o ďalšie dva (2) mesiace, a to aj opakovane. O predĺžení lehoty Prevádzkovateľ dotknutú osobu upovedomí.

Odpoveď Prevádzkovateľ poskytne v písomnej alebo v elektronickej forme, ak dotknutá osoba nepožiada o poskytnutie odpovede ústne.

Podrobnosti o právach dotknutej osoby a ich uplatňovaní upravuje čl. 12 – 23 Všeobecného nariadenia.

S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie internetového obchodu môže predávajúci ukladať na zariadení kupujúceho malé dátové súbory – cookies, vďaka ktorým si internetový obchod môže na určitý čas uchovávať údaje o činnosti a nastaveniach (napr. prihlasovacie meno, jazyk, veľkosť písma a pod.). Podrobnosti o používaní cookies a ochrane súkromia návštevníka portálu Prevádzkovateľa nájdete tu.

SÚHLAS SO ZRIADENÍM ÚČTU

Zaškrtnutím príslušného políčka na vytvorenie účtu dotknutá osoba poskytuje Prevádzkovateľovi súhlas so spracúvaním osobných údajov v nasledujúcom znení:

„V súlade s čl. 6 ods. 1 písm. a) Všeobecného nariadenia udeľujem Prevádzkovateľovi po prečítaní si poučenia o ochrane osobných údajov súhlas podľa čl. 7 Všeobecného nariadenia na spracúvanie mojich osobných údajov na účel vytvorenia účtu, ktorý slúži na zjednodušenie procesu vytvárania a správy objednávok v jeho internetovom obchode na portáli www.matys.sk. Rozumiem, že svoj súhlas môžem kedykoľvek odvolať, a že odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním. Rozumiem, že ak mám menej ako 16 rokov, na platnosť môjho súhlasu sa vyžaduje súhlas môjho zákonného zástupcu. Ak mám menej ako 16 rokov, potvrdzujem, že mám súhlas svojho zákonného zástupcu.“

SÚHLAS SO ZASIELANÍM NEWSLETTRA

Zaškrtnutím príslušného políčka na zasielanie newslettra alebo e-mailov o novinkách, zľavách, akciách a pod. dotknutá osoba poskytuje Prevádzkovateľovi súhlas so spracúvaním osobných údajov v nasledujúcom znení:

„V súlade s čl. 6 ods. 1 písm. a) Všeobecného nariadenia udeľujem Prevádzkovateľovi po prečítaní si poučenia o ochrane osobných údajov súhlas podľa čl. 7 Všeobecného nariadenia na spracúvanie mojich osobných údajov na účel zasielania newslettra alebo e-mailov o novinkách, zľavách, akciách a pod. Rozumiem, že svoj súhlas môžem kedykoľvek odvolať, a že odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním. Rozumiem, že ak mám menej ako 16 rokov, na platnosť môjho súhlasu sa vyžaduje súhlas môjho zákonného zástupcu. Ak mám menej ako 16 rokov, potvrdzujem, že mám súhlas svojho zákonného zástupcu.“

SÚHLAS SO SPRACOVANÍM DOPYTU

Zaškrtnutím príslušného políčka o poučení o ochrane osobných údajov a súhlase so spracovaním osobných údajov na účel vybavenia dopytu pomocou kontaktného formulára dotknutá osoba poskytuje Prevádzkovateľovi súhlas so spracúvaním osobných údajov v nasledujúcom znení:

„V súlade s čl. 6 ods. 1 písm. a) Všeobecného nariadenia udeľujem Prevádzkovateľovi po prečítaní si poučenia o ochrane osobných údajov súhlas podľa čl. 7 Všeobecného nariadenia na spracúvanie mojich osobných údajov na účel vybavenia dopytu zaslaného prostredníctvom kontaktného formulára umiestneného na portáli www.matys.sk. Rozumiem, že svoj súhlas môžem kedykoľvek odvolať, a že odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním. Rozumiem, že ak mám menej ako 16 rokov, na platnosť môjho súhlasu sa vyžaduje súhlas môjho zákonného zástupcu. Ak mám menej ako 16 rokov, potvrdzujem, že mám súhlas svojho zákonného zástupcu.“