Všeobecné obchodné podmienky

Základné informácie

Tieto VOP upravujú práva a povinnosti Objednávateľa (ďalej aj ako „kupujúci“ alebo „zákazník“) a Spoločnosti (ďalej aj ako „spoločnosť“ alebo „predávajúci“), pri uzatváraní kúpnych zmlúv na diaľku prostredníctvom e-shopu umiestnenom na internetovej stránke www.matys.sk podľa Zákona č. 102/2014 Z. z.  o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho (ďalej len „Zákon o predaji na diaľku“).
Predmetom uzavretej kúpnej zmluvy je záväzok predávajúceho dodať objednávateľovi objednaný tovar podľa druhu a množstva, na určené miesto a záväzok kupujúceho tovar v mieste dodania v dohodnutom čase prevziať a zaplatiť zaň kúpnu cenu.

Predávajúcim je: Vydavateľstvo MATYS, s.r.o., Starhradská 8, Bratislava 851 05. IČO 35709791, DIČ 2020209290. Tel./SMS +421 910 316 686, e-mail: matys@matys.sk. Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 13936/B.

Kupujúcim je spotrebiteľ, t. j. fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti zamestnania alebo povolania.

Ak kupujúci nie je spotrebiteľom, obsah kúpnej zmluvy, práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho, vrátane zodpovednosti za vady, sa riadia ustanoveniami týchto VOP a Zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka, v znení neskorších predpisov. Ustanovenia týchto VOP upravujúce práva kupujúceho – spotrebiteľa (zodpovednosť za vady a reklamačný poriadok, odstúpenie od zmluvy uzavretej podľa Zákona o predaji na diaľku, alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov) sa nepoužijú.

Orgánom dozoru pre ochranu spotrebiteľa je Inšpektorát SOI so sídlom v Bratislave pre Bratislavský kraj, P. O. BOX 29, Bajkalská 21/A , 827 99 Bratislava.

Objednávka a uzavretie zmluvy

Odoslanie vyplnenej objednávky kupujúcim v e-shope www.matys.sk sa považuje za návrh na uzavretie zmluvy podľa Občianskeho zákonníka, na základe ponuky predávajúceho. K uzavretiu zmluvy dochádza potvrdením objednávky zo strany predávajúceho. Objednávku možno uskutočniť zaslaním e-mailu na adresu matys@matys.sk, po predchádzajúcej dohode s predávajúcim.
Po zaslaní objednávky je objednávateľovi automaticky doručené potvrdenie o prijatí objednávky na e-mail, ktorý objednávateľ uviedol v objednávke. Doručením potvrdenia predávajúci potvrdzuje, že objednávku prijíma.
Odoslaním objednávky objednávateľ vyhlasuje, že:
a) sa oboznámil s týmito VOP, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy a plne s nimi súhlasí,
b) bol poučený v súlade s týmito obchodnými podmienkami o možnosti odstúpiť od kúpnej zmluvy,
c) udeľuje bezvýhradný súhlas so spracovaním a použitím svojich osobných údajov v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“) a s týmito VOP pre potreby dokončenia obchodu zo strany predávajúceho.
d) v prípade, ak objednávateľ uvádza aj osobné údaje oprávnenej osoby, že tak robí iba s jej predchádzajúcim písomným súhlasom, ktorý je spôsobilý predávajúcemu kedykoľvek po predchádzajúcom vyžiadaní preukázať.
e) všetky ním uvedené údaje sú pravdivé.
f) bol poučený a súhlasí, že pri uzatvorení kúpnej zmluvy na digitálny obsah poskytnutý elektronicky (nie na pevnom nosiči) nie je možné odstúpiť od zmluvy.

Povinnosti predávajúceho a kupujúceho

Predávajúci sa zaväzuje kupujúcemu dodať objednaný tovar v množstve a za kúpnu cenu podľa platobných podmienok, ktoré platia v deň odoslania objednávky.
V prípade, pokiaľ nebude možné tovar dodať za určených podmienok stanovených v objednávke, je predávajúci povinný o tomto informovať kupujúceho a to ihneď, ako to bude možné.
Predávajúci je povinný tovar vhodne zabaliť, aby nedošlo k jeho poškodeniu počas prepravy.
Kupujúci sa zaväzuje objednaný tovar prevziať, skontrolovať neporušenosť obalov a v prípade akýchkoľvek závad kontaktovať predávajúceho, ako aj zaplatiť za tovar kúpnu cenu vo výške a v zmysle platobných podmienok platných v deň odoslania objednávky. V prípade poškodenia tovaru alebo zásielky pri doručovaní prepravnou spoločnosťou, je potrebné spísať škodový zápis s prepravcom a bezodkladne o tom informovať predávajúceho.

Ceny tovaru

Všetky ceny produktov v e-shope sú konečné, vrátane všetkých daní (zvyčajne 10% pri knihách, 20% pri ostatných produktoch – presná sadzba je uvedená vždy vo faktúre). Pre objednávateľa vždy platí „Naša cena“ aktuálna pri záväznom objednávaní, a nemení sa pri zvýšení alebo znížení ceny titulu v budúcnosti. Predávajúci je platiteľom DPH. Cena produktu nezahŕňa náklady na doručenie. Tie sú uvedené až v nákupnom košíku ešte pred dokončením objednávky, kde kupujúci vidí aj celkovú cenu objednávky vrátane nákladov na dodanie tovaru.
Kúpna cena tovaru je platná v čase odoslania objednávky.
Všetky akcie platia do vypredania zásob, pokiaľ pri konkrétnom výrobku nie je uvedené inak.
Ceny uvedené na webovej stránke preskoly.sk sú platné iba pre objednávky realizované cez internetový obchod. Vyhradzujeme si právo na  individuálne cenové ponuky a dodacie podmienky na objednávky realizované inou formou ako objednávkou cez e-shop www.matys.sk

Platba za tovar

Platba aj ceny sú uvádzané v eurách (€). Predávajúci akceptuje platbu za objednaný tovar nasledujúcimi spôsobmi:

Spôsob platby suma
platba na dobierku pri prevzatí zásielky 1,00 EUR
platba (vopred) prevodom na účet 0,- EUR
platba v hotovosti pri osobnom odbere 0,- EUR

Súčasťou objednávky v e-shope je povinnosť kupujúceho zaplatiť cenu predávajúcemu za objednaný tovar.

Zaokrúhľovanie dobierkových súm na 0 a 5 centov

s účinnosťou od 1.7.2022 nadobudne na Slovensku platnosť novela Zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách, ktorej cieľom je obmedziť obeh drobných mincí, a to zaokrúhľovaním. Povinnosť zaokrúhľovania na 0 a 5 centov sa tak dotkne aj dobierkových súm platených v hotovosti. Keďže vopred nie je možné určiť, aký spôsob úhrady dobierky (bezhotovostne či hotovostne) príjemca zvolí, všetky zásielky objednané na dobierku budú mať konečnú sumu zaokrúhlenú na 0 alebo 5 centov.

Náklady na doručenie (poštovné)

Predávajúci ponúka nasledujúce možnosti doručenia tovaru:

Pri objednávke produktu a doručovaní v rámci SR poštovné
Slovenskou poštou (balík na poštu) hodnota objednávky do 35,- 2,99 EUR
Slovenskou poštou (balík na poštu) hodnota objednávky nad 35,- 1,59 EUR
Slovenskou poštou kuriér (balík na adresu) hodnota objednávky do 35,- 3,99 EUR
Slovenskou poštou kuriér (balík na adresu) hodnota objednávky nad 35,- 1,99 EUR
Packeta Slovakia hodnota objednávky do 35,- 2,39 EUR
Packeta Slovakia hodnota objednávky nad 35,- 1,39 EUR
Osobný odber  (v prevádzke Sklad MATYS – Areál VÚZ, Račianska 71, 831 02 Bratislava alebo kancelária MATYS, Pionierska 17, 831 02 Bratislava). zadarmo

 

Pri objednávke produktu a doručovaní v rámci ČR suma
Slovenskou poštou 12,80 EUR
Packeta Slovakia 6,90 EUR

Dodanie tovaru

Ak nie je pri konkrétnom tovare v e-shope uvedená iná dodacia lehota, platí, že predávajúci dodá kupujúcemu tovar najneskôr do tridsiatich (30) dní; zvyčajná doba doručenia je do desať (10) dní.

Tovar sa považuje za prevzatý kupujúcim okamihom, keď kupujúci alebo ním určená tretia osoba (s výnimkou dopravcu) prevezme všetky časti objednaného tovaru, alebo ak sa

 • tovary objednané kupujúcim v jednej objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný,
 • dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu,
 • tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, okamihom prevzatia prvého dodaného tovaru.

Predávajúci objednávky vybavuje priebežne každý pracovný deň. Po vybavení objednávky je vždy zákazník informovaný, že tovar na základe jeho objednávky bol zaslaný spôsobom, aký si zvolil pri jej uzatváraní. V prípade vypredania objednaného tovaru si predávajúci vyhradzuje právo na zrušenie objednávky. O zrušení objednávky predávajúci vždy informuje kupujúceho telefonicky alebo e-mailom.

Zrušenie a odvolanie objednávky – Odstúpenie od zmluvy

Dokiaľ nebola objednávka kupujúcemu expedovaná, môže kupujúci objednávku odvolať prostredníctvom elektronickej pošty alebo telefonicky. V prípade, ak už bola zaplatená kúpna cena a došlo k odvolaniu objednávky podľa tohto odseku VOP, predávajúci vráti kupujúcemu už zaplatenú kúpnu cenu v lehote 14 dní rovnakým spôsobom aký použil kupujúci pri svojej platbe, pokiaľ sa spotrebiteľ nedohodne s predávajúcim inak.
V zmysle zákona „zákon o predaji tovaru na diaľku“ je kupujúci, oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru a to napríklad vyplnením a zaslaním formulára Odstúpenie od zmluvy na adresu: Vydavateľstvo MATYS, Pionierska 17, 831 02 Bratislava.
Spotrebiteľ môže uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy u predávajúceho v listinnej podobe alebo e-mailom. Ak bola zmluva užavretá ústne, na uplatnenie práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy stačí akékoľvek jednoznačne formulované vyhlásenie spotrebiteľa vyjadrujúce jeho vôľu odstúpiť od zmluvy.
V prípade ak objednávateľ uzatvorí kúpnu zmluvu na digitálny obsah, distribuovaný elektronicky (nie na pevnom nosiči), nie je možné odstúpiť od kúnej zmluvy.
Ak objednávateľ odstúpi od zmluvy v súlade s predchádzajúcim bodom, je povinný najneskôr do 14 dní od odstúpenia od zmluvy vrátiť predávajúcemu tovar, ktorý nesmie niesť znaky používania, tj. takého zaobchádzania s tovarom, ktoré by bolo nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru. Tovar je možné zaslať poštou (doporučene) na adresu Vydavateľstvo MATYS, Pionierska 17, 831 02 Bratislava, tovar nesmie byť poslaný na dobierku. Do zásielky priložte kópiu daňového dokladu (faktúra), ktorá Vám bola doručená s tovarom, prípadne kópiu potvrdenia o doručení vystavenú doručovateľom. Tovar môžete vrátiť aj osobne na uvedenej adrese vydavateľstva. Náklady na odoslanie tovaru pri odstúpení od zmluvy znáša objednávateľ.

Reklamácia chybného tovaru – reklamačný poriadok

Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má tovar pri prevzatí kupujúcim. Pri použitých veciach nezodpovedá za vady vzniknuté ich použitím alebo opotrebením. Pri veciach predávaných za nižšiu cenu nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena.
Ak nejde o veci, ktoré sa rýchlo kazia, alebo o použité veci, zodpovedá predávajúci za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí veci v záručnej dobe (záruka).
Záručná doba na nový tovar je dvadsaťštyri (24) mesiacov. Záručná doba na použitý tovar je dvanásť (12) mesiacov. Záručná doba začína plynúť od prevzatia tovaru kupujúcim.
Záručný list sa vystavuje na žiadosť kupujúceho. Na uplatnenie reklamácie postačuje doklad o kúpe.

V prípade chyby tovaru má kupujúci nasledujúce práva:

 • Ak má tovar vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadný tovar za bezvadný, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.
 • Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu tovaru, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady.
 • Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa tovar mohol riadne užívať ako tovar bez vady, má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád tovar riadne užívať. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny tovaru.

Na účel zistenia vád, ktoré má predaný tovar pri prevzatí kupujúcim, a uplatnenie reklamácie sa odporúča, aby kupujúci tovar bezodkladne po prevzatí prezrel a skontroloval a zistené vady bezodkladne oznámil predávajúcemu (reklamoval tovar). Na účel reklamácie vád, ktoré sa vyskytnú po prevzatí veci, sa odporúča, aby kupujúci oznámil vady predávajúcemu (reklamoval tovar) bezodkladne po ich zistení a zdržal sa ďalšieho používania vadného tovaru.
Opotrebovanie charakteristické pre daný materiál alebo použitie sa nepovažuje za vadu. Nejde o vadu, pokiaľ z povahy predanej veci vyplýva, že jej životnosť je kratšia než záručná doba a keď pri obvyklom užívaní takej veci dôjde k jej celkovému opotrebovaniu ešte pred uplynutím záručnej doby.
Práva zo zodpovednosti za vady sa uplatňujú u predávajúceho, na adrese Vydavateľstvo MATYS, Pionierska 17, 831 02 Bratislava. Ak je však v záručnom liste uvedený záručný servis, ktorý je v mieste predávajúceho alebo v mieste pre kupujúceho bližšom, uplatní kupujúci právo na opravu v záručnom servise. Záručný servis je povinný opravu vykonať v lehote najneskôr do tridsiatich (30) dní.
Vybavením reklamácie sa rozumie ukončenie reklamačného konania odovzdaním opraveného výrobku, výmenou výrobku, vrátením kúpnej ceny výrobku, vyplatením primeranej zľavy z ceny výrobku, písomná výzva na prevzatie plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie.
Pri uplatnení reklamácie predávajúci určí spôsob vybavenia reklamácie na základe rozhodnutia kupujúceho, ktoré z jeho práv uvedených vyššie uplatňuje, ihneď alebo v zložitých prípadoch najneskôr do troch (3) pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku alebo služby, najneskôr do tridsiatich (30) dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako tridsať (30) dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má kupujúci právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok.
Ak kupujúci uplatnil reklamáciu výrobku počas prvých dvanástich (12) mesiacov od kúpy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia; bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nebude od kupujúceho vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením. Predávajúci je povinný poskytnúť kupujúcemu kópiu odborného posúdenia odôvodňujúceho zamietnutie reklamácie najneskôr do štrnástich (14) dní odo dňa vybavenia reklamácie.
Ak kupujúci reklamáciu výrobku uplatnil po dvanástich (12) mesiacoch od kúpy a predávajúci ju zamietol, predávajúci v doklade o vybavení reklamácie uvedie, komu môže kupujúci zaslať výrobok na odborné posúdenie. Ak je výrobok zaslaný na odborné posúdenie záručnému servisu, náklady odborného posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak kupujúci odborným
posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za vadu, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný kupujúcemu uhradiť do štrnástich (14) dní odo dňa znovu uplatnenia reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znovu uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.
Predávajúci je povinný pri uplatnení reklamácie vydať kupujúcemu potvrdenie. Ak je reklamácia uplatnená listom alebo e-mailom, predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť kupujúcemu ihneď; ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie; potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak kupujúci má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom.

Predávajúci je povinný o vybavení reklamácie vydať písomný doklad najneskôr do tridsať (30) dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

Vrátenie tovaru – poučenie o uplatnení práva kupujúceho – spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy

 1. Právo na odstúpenie od zmluvy
  Máte právo odstúpiť od tejto zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote štrnástich (14) dní. Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po štrnástich (14) dňoch odo dňa keď Vy alebo Vami určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezmete tovar. Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy nás informujte o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy jednoznačným vyhlásením (napríklad listom zaslaným poštou alebo e-mailom) na adrese Vydavateľstvo MATYS, s.r.o., Pionierska 17, Bratislava 831 02 alebo matys@matys.sk. Na tento účel môžete použiť vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý sme Vám odovzdali alebo zaslali. Ak máte záujem, môžete vyplniť a zaslať vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy http://www.matys.sk/formular-na-odstupenie-od-zmluvy/  alebo akékoľvek iné jednoznačné vyhlásenie o odstúpení od zmluvy aj elektronicky prostredníctvom našej internetovej stránky www.matys.sk. Ak využijete túto možnosť, prijatie odstúpenia od zmluvy Vám bezodkladne potvrdíme na trvanlivom nosiči (napríklad e-mailom). Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak zašlete oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy.
 2. Dôsledky odstúpenia od zmluvy
  Po odstúpení od zmluvy Vám vrátime všetky platby, ktoré ste uhradili v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru k Vám. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak ste si zvolili iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý ponúkame. Platby Vám budú vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď nám bude doručené Vaše oznámenie o odstúpení od tejto zmluvy. Ich úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký ste použili pri Vašej platbe, ak ste výslovne nesúhlasili s iným spôsobom platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov. Platba za zakúpený tovar Vám bude uhradená až po doručení vráteného tovaru späť na našu adresu alebo po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru späť podľa toho, čo nastane skôr. Zašlite nám tovar späť alebo ho prineste na našu adresu najneskôr do štrnástich (14) dní odo dňa uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy. Lehota sa považuje za zachovanú, ak tovar odošlete späť pred uplynutím 14-dňovej lehoty.
  Priame náklady na vrátenie tovaru znášate Vy. Zodpovedáte iba za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru.
 3. Kedy nemôžete odstúpiť od zmluvy
  Od zmluvy nemôžete odstúpiť, ak jej predmetom je:

  • predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak kupujúci tento obal rozbalil,
  • predaj periodickej tlače s výnimkou predaja na základe dohody o predplatnom a predaj kníh nedodávaných v ochrannom obale alebo
  • iný predmet uvedený v § 7 ods. 6 Zákona o predaji na diaľku.

Alternatívne riešenie sporov

Kupujúci – spotrebiteľ má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (napríklad písomne alebo e-mailom), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do tridsiatich (30) dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov, ktorým je Slovenská obchodná inšpekcia a ďalšie subjekty zverejnené na stránke Ministerstva hospodárstva SR: http://www.economy.gov.sk/obchod/ochrana-spotrebitela/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-1/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov.
Návrh podáva kupujúci príslušnému subjektu alternatívneho riešenia sporov; možnosť obrátiť sa na súd tým nie je dotknutá. Právo voľby z viacerých príslušných subjektov alternatívneho riešenia má kupujúci.
Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home2.show.
Podrobnosti o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov upravuje zákon č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov a Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 524/2013 z 21. mája 2013 o riešení spotrebiteľských sporov online, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 2006/2004 a smernica 2009/22/ES (nariadenie o riešení spotrebiteľských sporov online) (Ú.v. EÚ L 165, 18.6.2013).

Osobné údaje, ich spracovanie a ochrana

Viac informácií nájdete v sekcii https://www.matys.sk/poucenie-o-ochrane-osobnych-udajov/

Tieto VOP nadobúdajú účinnosť 01.07.2024
Akékoľvek zmeny týchto VOP nadobúdajú účinnosť dňom ich zverejnenia na www.matys.sk.
Právne vzťahy založené kúpnou zmluvou sa budú riadiť ustanoveniami kúpnej zmluvy (t.j. obsahom objednávky a potvrdenia objednávky), ustanoveniami týchto VOP, príslušnými ustanoveniami OZ, pričom ustanovenia zmluvy majú prednosť pred ustanoveniami týchto VOP a dispozitívnymi ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov a ustanovenia týchto VOP majú prednosť pred dispozitívnymi ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov.
V prípade, že akékoľvek ustanovenie týchto VOP je alebo sa stane neplatným, neúčinným a/alebo nevykonateľným, nie je tým dotknutá platnosť, účinnosť a/alebo vykonateľnosť ostatných ustanovení týchto VOP, pokiaľ to nevylučuje v zmysle príslušných právnych predpisov samotná povaha takého ustanovenia. Strany sa zaväzujú bez zbytočného odkladu po tom, ako zistia, že niektoré z ustanovení kúpnej zmluvy alebo týchto VOP je neplatné, neúčinné a/alebo nevykonateľné, nahradiť dotknuté ustanovenie ustanovením novým platným ustanovením, ktorého obsah bude v čo najväčšej miere plniť účel pôvodného ustanovenia.